Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 01.01.2017-31.08.2020

Wydział Elektryczny: dr inż. Jacek Dąbrowski

Wydział Mechaniczny: dr inż. Maria Cicholska

Wydział Nawigacyjny: dr inż. Przemysław Krata

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: dr Anetta Waśniewska

Biblioteka Główna: Dyrektor BG mgr Jolanta Maciejewska

Przedstawiciel bibliotekarzy: mgr inż. Zdzisława Bardo

Przedstawiciel Parlamentu Studentów AMG: Dawid Kiełb

Przedstawiciel słuchaczy studiów doktoranckich: Jarosław Korpikiewicz

 

RADA BIBLIOTECZNA

Rada Biblioteczna działa zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Akademii Morskiej w Gdyni, jako organ opiniodawczy rektora.

Skład i kompetencje Rady Bibliotecznej oraz tryb jej powoływania określa statut uczelni. Przewodniczącym Rady Bibliotecznej jest Dyrektor Biblioteki Głównej, jeżeli statut szkoły nie stanowi inaczej.

Organami kierującymi Biblioteką Główną uczelni są Rada Biblioteczna i dyrektor biblioteki. Rada Biblioteczna współdziała z Dyrektorem Biblioteki Głównej w kierowaniu biblioteką i związanym z nią systemem biblioteczno – informacyjnym, na zasadach określonych w statucie szkoły.

 Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

  • ustalanie głównych kierunków rozwoju i zasad działalności systemu biblioteczno – informacyjnego stosownie do potrzeb procesu badawczego i dydaktycznego szkoły,
  • opiniowanie wniosków w sprawie struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej oraz związanego z nią systemu biblioteczno – informacyjnego uczelni,
  • rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Głównej,
  • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno – informacyjnego.

Rada Biblioteczna jest organem doradczym Dyrektora Biblioteki Głównej – wykonuje zadania wynikające z ustawy, a ponadto:

  • określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  • występuje z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem biblioteki,
  • opiniuje wnioski Dyrektora Biblioteki Głównej dotyczące nagród i wyróżnień pracowników biblioteki,
  • opiniuje sprawozdania Dyrektora Biblioteki Głównej składane Senatowi,
  • opiniuje projekt planu rzeczowo – finansowego biblioteki oraz sprawozdanie z jego wykonania,
  • rozpatruje inne zlecone jej sprawy.