Opracowanie bibliograficzne

Kontakt

Opracowanie Publikacji Naukowych

pok. C-12, tel. +48 58 55 86 202

bibliografia@bg.am.gdynia.pl

1. Autorzy publikacji naukowych zobowiązani są do dostarczenia publikacji do Biblioteki Głównej AMG w terminie do 30 dni od momentu opublikowania pracy.

2. Do bazy wprowadza się dane bibliograficzne dorobku potwierdzonego oświadczeniem autora o afiliacji Akademii Morskiej w Gdyni. Nie wpisuje się publikacji, w której autor podał inną afiliację niż AMG.

3. Do opracowania bibliograficznego przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów:

  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

  • Oryginał bądź kompletna kopia opublikowanego materiału, która obejmuje:

w przypadku artykułu - tekst wraz ze stroną redakcyjną i okładką źródła publikacji,

w przypadku książki - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną i okładką źródła publikacji oraz spis treści,

w przypadku rozdziału w książce - tekst wraz ze stroną tytułową, redakcyjną i okładką źródła publikacji oraz spis treści.

  • Oświadczenie autora publikacji o afiliacji AMG.

Oświadczenie o afiliacji

  • W przypadku publikacji zbiorowej – deklaracja wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, podpisana przez wszystkich autorów.

Deklaracja wkładu poszczególnych autorów

Declaration of the contribution of the authors

Prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.

4. Za poprawność danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach odpowiada autor publikacji.

5. Materiały niekompletne nie będą wprowadzane do bazy.

6. Biblioteka Główna nie będzie wprowadzała publikacji, które zostały wydane przed 2017 r.

7. Dane bibliograficzne będą poszerzane o wskaźniki bibliometryczne dla danego roku (punktacja MNiSW).

Akty prawne

Zarządzenie nr 5 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017

Zarządzenie nr 4 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 06.02.2017